ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน"

Posted By Plook TCAS | 12 มี.ค. 61
994 Views

  Favoriteเนื่องในโอกาสที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความสำคัญและการพัฒนาความก้าวหน้าทางมาตรวิทยา (การวัด) อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทางสถาบันจึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่เกี่ยวข้องกับการวัดในสาขาต่างๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านการวัด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการวัดที่มีประสิทธิภาพ

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานฯ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1.1    มัธยมศึกษา
1.2    อาชีวศึกษา
1.3    ปริญญาตรี

2. เกณฑ์การเข้าร่วมประกวดโครงงานฯ
2.1    โครงงานที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละระดับ ต้องส่งในรูปของทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
2.2    เป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องทางด้านมาตรวิทยา(การวัด) ทุกประเภท และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nimt.or.th
2.3    โครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น (หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)

3. วิธีการส่งโครงงานเข้าประกวด
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งใบสมัครมาที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ metcon20@nimt.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยต้องระบุหัวข้อเรื่องว่า “ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. 2561”
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.nimt.or.th/main/?p=12395

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook TCAS
  • 2 Followers
  • Follow