จำนวนเยาวชนผู้พิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา

Posted By Plookpedia | 01 ก.ค. 60
376 Views

  Favorite

จำนวนเยาวชนผู้พิการ

 

ในประเทศไทยได้มีการสำรวจจำนวนผู้พิการ โดยบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่า มีผู้พิการทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙ คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๖๗,๕๔๐ คน ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า มีบุคคลพิการทั่วประเทศ ๑๒.๕๑ คน ต่อจำนวนประชากร ๑,๐๐๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ นายแพทย์ฉลาด ถิรพัฒน์ ได้รวบรวมผลการวิจัยระบาดวิทยาของบุคคลพิการ รายงานว่า มีจำนวนบุคคลพิการประเภทต่างๆ รวม ๑,๐๖๕.๒ คน ต่อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๗ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ กองการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ สำรวจพบว่า บุคคลพิการ ทั่วประเทศมีร้อยละ ๐.๕๔ และทำการคาดคะเน ตามผลการสำรวจดังกล่าว ได้จำแนกบุคคลพิการ ตามโอกาสทางการศึกษาไว้ว่า กำลังเรียน เคยเรียน และไม่เคยเรียน

เมื่อพิจารณาจำนวนบุคคลพิการโดยสรุปแล้ว ประเทศไทยมีจำนวนคนพิการอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๕๔-๑.๒๕ ของจำนวนประชากร ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลข ที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก รวมทั้งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าจำนวน ซึ่งองค์การอนามัยโลก และองค์การยูเนสโก ประมาณไว้ร้อยละ ๑๐ และ ๑๐.๙ เป็นอย่างมาก อาจใช้เหตุผลอธิบายได้ว่า ในการนิยาม และแบ่งประเภทบุคคลพิการ ที่กำหนดไว้ในการสำรวจของไทย ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขา การวินิจฉัย หรือบ่งชี้ว่า เป็นบุคคลพิการ หรือบุคคลที่ต้องการการศึกษาพิเศษ ก็ยังไม่ชัดเจน และมีความเห็นไม่ตรงกัน เครื่องมือ หรือแบบสำรวจที่ใช้ อาจไม่สามารถแยกประเภท และครอบคลุมบุคคล ที่มีความพิการต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จะบ่งชี้ว่า เด็กมีความบกพร่องหรือไม่ มีความแตกต่างกัน เจตคติของครอบครัวที่มีต่อการเปิดเผยว่า มีบุคคลพิการในครอบครัวต่าง ๆ เหล่านี้ อาจทำให้จำนวนผู้พิการ ที่สำรวจในประเทศไทยของหน่วยงานต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับขององค์กรระดับนานาชาติแล้ว จะเห็นได้ว่า มีจำนวนน้อย

 

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง การเสริมสร้าง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความบกพร่องของร่างกาย และจิตใจ ที่ยังไม่มี หรือสูญเสียไป ให้เกิดมีขึ้น ให้สามารถเรียนรู้ ปฏิบัติงาน และดำรงชีวิตในสังคมได้ ฉะนั้น การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา หมายถึง การให้บริการด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อให้เยาวชนผู้พิการมีโอกาสได้รับการศึกษา เช่นดียวกับเด็กปกติทั่วไป อาจจัดให้ได้หลายรูปแบบ เช่น เยาวชนผู้พิการเรียน ร่วมในชั้นเรียนปกติ เรียนกับครูการศึกษาพิเศษ ในห้องสอนเสริม ในชั้นเรียนพิเศษ หรือในโรงเรียนพิเศษ

 

เด็กพิการสามารถเล่นรวมกับเด็กปกติทั่วไปได้ โดยมีคุณครูคอยช่วยเหลือ

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow