เสียงรบกวน

Posted By Plookpedia | 30 มิ.ย. 60
1,687 Views

  Favorite

เสียงรบกวน 

      เสียงรบกวนมีผลต่อคนหลายอย่างด้วยกันนอกเหนือไปจากที่ยอมรับกันว่าเป็นเสียงที่ให้ความเพลิดเพลิน เช่น เสียงดนตรี แล้วยังมีเสียงอื่นอยู่อีกเป็นอันมากที่จัดว่าเป็นเสียงรบกวนรวมทั้งที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ คงจะเป็นเพราะเหตุนี้เองเสียงรบกวนจึงมีคำอธิบายว่าเป็นเสียงชนิดที่เราไม่ต้องการ  เสียงที่เราไม่ต้องการมีช่วงกว้างมากจากที่รบกวนน้อยจนกระทั่งไปถึงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  สำหรับประชาชนทั่ว ๆ ไปนั้นสามารถทำการตัดสินเชิงจิตวิสัยต่อเสียงต่าง ๆ ที่มากระทบได้  แต่นักวิชาการด้านเสียงต้องหาวิธีวัดโดยเครื่องมือเพื่อทราบผลเชิงจิตวิสัยเหล่านี้

ดัชนีความเดือดร้อนรำคาญ 

      ความเดือดร้อนรำคาญซึ่งเกิดจากเสียงที่มีระดับกระเพื่อมขึ้นลง ตัวอย่างเช่น เสียงจากการจราจรบนถนน จากบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง จากโรงงานหรือจากเหตุการณ์ทางเสียง  โดยทั่วไปนั้น เราจะอธิบายโดยใช้เดซิเบล เอ เพียงค่าเดียวไม่ได้เพราะนอกจากระดับจะเปลี่ยนค่าแล้วระดับยังแปรผันตามเวลาค่อนข้างมากด้วยจึงทำให้มีการพัฒนาดัชนีต่าง ๆ ขึ้นมาโดยอาศัยพื้นฐานของระดับเสียงเดซิเบล เอ แล้วพิจารณารวมถึงการแปรผันตามเวลาด้วย 

เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง

      เราอาจจะมองว่าเสียงรบกวนจากพื้นที่ที่มีการก่อสร้างทำความขัดข้องเพียงชั่วคราว  แต่ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างหลักอาจใช้เวลาเป็นปี ๆ เสียงรบกวนจากโครงการดังกล่าวมักจะเป็นปัญหาอย่างครัดเครียดที่กระทบต่อที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และเขตอุตสาหกรรม  ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยเสียงรบกวนจากการก่อสร้างอาจก่อความยุ่งยากต่อการสื่อสารในสำนักงานและสภาพแวดล้อมด้านพาณิชยกรรมอื่น ๆ  โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดหน้าต่างในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมเสียงรบกวนอาจเพิ่มปัญหาให้กับของเดิมที่มีอยู่อย่างมากขึ้นอีกเป็นการเพิ่มการเสี่ยงต่อหูเสียมากขึ้น เกี่ยวกับเรื่องนี้  ผู้รับเหมาควรจะต้องสังเกตว่าขีดจำกัดระดับเสียงรบกวนที่ขอบพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างควรจะมีเท่าไรตามมาตรฐานที่กำหนดโดยทางราชการและต้องมีการวัดเสียงรวมทั้งการวิเคราะห์เสียงที่ถูกต้องด้วย

 

การก่อสร้างทำให้เกิดเสียงรบกวน
การก่อสร้างทำให้เกิดเสียงรบกวน

 

เสียงรบกวนจากการจราจรทางถนน 

      การจราจรดูจะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญได้มากที่สุดและมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากที่สุด  การพัฒนาถนนสายใหม่ก็ดี ทางด่วนพิเศษ และทางรถไฟก็ดี ย่อมหมายความถึงว่าประชาชนจำนวนมากขึ้นจะได้รับผลกระทบจากระดับเสียงที่สูงขึ้นด้วย  เสียงรบกวนจากการจราจรแผ่กระจายเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมมากที่สุดและเป็นตัวทำความเดือดร้อนรำคาญต่อเนื่องเข้าสู่บ้านเรือน ศูนย์การค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่น ๆ  มีการพัฒนาดัชนีต่าง ๆ เช่น ดัชนีเสียงรบกวนจากการจราจร ดัชนีมลพิษทางเสียง เพื่อใช้จัดการกับปัญหาเสียงรบกวนจากการขนส่งมีลักษณะสำคัญร่วมกันก็  คือ ต้องการที่จะวัดสภาวะเสียงรบกวนได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้
      การศึกษาพบว่าความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากเสียงรบกวนจากการจราจรทางถนนมีสหสัมพันธ์ดีที่สุดกับระดับเสียง LA10 ซึ่งเป็นระดับเสียงเชิงสถิติค่าหนึ่งกล่าวคือ ร้อยละ ๑๐ ของเวลาที่กำหนดให้ระดับเสียงจะสูงกว่าค่านี้ ตัวอย่าง เช่น ถ้าระดับเสียง LA10 ของหนึ่งชั่วโมงเป็น ๗๕ หมายความว่าในระหว่างชั่วโมงนั้นระดับเสียงมีค่ามากกว่า ๗๕ เดซิเบล เอ เป็นเวลา ๖ นาที และจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๗๕ เดซิเบล เอ ในเวลาที่เหลืออีก ๕๔ นาที  เราอาจให้คำนิยามระดับเชิงสถิติอย่างอื่นอีก เช่น LA90 เป็นระดับซึ่งในเวลาร้อยละ ๙๐ ระดับเสียงจะสูงกว่าค่า (LA90) นี้ ซึ่งเทียบได้กับช่วงเวลาที่มีเสียงค่อย 

เสียงเครื่องบิน 

      ความเจริญเติบโตทางด้านการขนส่งทางอากาศทำให้ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนจากสนามบินและเครื่องบินเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้น  ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบเพราะสนามบินมักจะอยู่ไม่ห่างเมืองมากนักและเส้นทางที่เครื่องบินผ่านก็มักจะอยู่เหนือสถานที่ทั้งหลาย  เสียงจากเครื่องบินตอนกลางวันอาจทำลายสมาธิในห้องเรียน การบินตอนกลางคืนอาจรบกวนการนอนหลับ ดังนั้นในการที่จะอธิบายถึงความเดือดร้อนรำคาญอันเกิดมาจากเครื่องบินจึงได้มีความพยายามที่จะพัฒนาดัชนีวัดเสียงเครื่องบินขึ้นมาใช้ เช่น หน่วยที่เรียกว่า เพอร์ซีพ นอยส์ [Perceived Noise (PN dB)] สำหรับเครื่องบินไอพ่น PN dB มีค่าประมาณเท่ากับ dB (A) + 13 PN dB เป็นการวัดความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากเครื่องบินเครื่องเดียว  ถ้าเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้สนามบินจะต้องนำเอาจำนวนและชนิดของเครื่องบินรวมมาคิดด้วย 

การจราจรทางรถไฟ 

      เสียงจากรถไฟที่มาเป็นพัก ๆ หาได้โดยใช้ระดับเสียง LAeq  ซึ่งเป็นการเฉลี่ยพลังงานแล้วแปลงเป็นระดับเสียงคงที่ตลอดช่วงระยะเวลานั้น อาจกล่าวได้ว่าระดับเสียงดังกล่าวบรรจุพลังงานเสียงทั้งหมดที่เกิดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 

 

เสียงรถไฟที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน
เสียงรถไฟที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน

 

เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม 

      ระดับเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งสร้างความเสี่ยงต่อการเสื่อมของหูอย่างสำคัญ  หากฟังเสียงระดับสูงเป็นเวลานานจากสาเหตุเพราะการทำอาชีพจะทำให้หูหนวกได้  อันตรายที่มีต่อการได้ยินมากน้อยย่อมมีความสัมพันธ์กับพลังงานเสียงที่หูรับเอาไว้  ดังนั้นถ้าลดจำนวนพลังงานเสียงลงได้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงอันตรายแบบสะสมต่อการได้ยิน  เนื่องจากเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมเปลี่ยนขึ้นลงมาก  เกณฑ์ที่ใช้สำหรับพิทักษ์การได้ยินพิจารณาจากขีดจำกัดของระดับเสียงเฉลี่ยและช่วงเวลาของการได้ยินเสียงรวมกันเป็นปริมาณกำหนดสำหรับเสียงรบกวนที่ยอมให้รับได้ต่อวันหากจะให้ทนต่อระดับเสียงที่สูงขึ้นเวลาก็ต้องลดลง  การประเมินความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินการอุตสาหกรรมใช้ระดับเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม ณ จุดใกล้ที่อยู่อาศัยแล้วนำมาเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่มีอยู่เดิมก่อนมีเสียงจากโรงงาน 

เสียงในสำนักงาน 

      เสียงในสำนักงานทำความรำคาญและสอดแทรกการสื่อสารเชิงถ้อยคำ  เสียงที่ว่านี้อาจเกิดจากบริภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์เอกสารหรืออาจเกิดจากเสียงภายนอก เช่น การจราจรและการทำถนนก็ได้

 

เสียงจากเครื่องใช้สำนักงาน
เสียงจากเครื่องใช้สำนักงาน

 

ระดับเสียงภูมิหลัง 

      ระดับเสียงภูมิหลังนิยามว่าเป็นระดับเสียงเชิงสถิติ LA90 ตามมาตรฐานอังกฤษ BS 4142 ซึ่งไม่ตรงกับมาตรฐานองค์การมาตรฐานสากล ISO 1996 ที่ใช้ LA95

เสียงในดิสโกเธค 

      เสียงในดิสโกเธคเป็นปัญหาที่เกิดในเวลากลางคืนส่วนใหญ่เป็นผลของเทคโนโลยีก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเครื่องเสียง ห้องเต้นรำก็ไม่ต้องมีขนาดใหญ่ วงดนตรีมีนักดนตรีไม่มากหรืออาจมีดีเจ (disc-jockey) เพียงคนเดียวก็พอ เครื่องดนตรีก็เป็นชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย  เราจะพบว่าระดับสูงสุดของเสียงอาจขึ้นไปถึง ๑๒๐ เดซิเบล เอ และหากว่าห้องไม่มีการกันเสียงที่ดีพอก็จะเป็นปัญหาต่อบริเวณพื้นที่โดยรอบได้โดยเฉพาะเสียงความถี่ต่ำที่ดังแรงและหนักจะแทรกลึกเข้าไปในสิ่งแวดล้อมได้ดีเช่นเดียวกับการจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้ง  ถ้าอัฒจันทร์อยู่ใกล้กับบริเวณที่อยู่อาศัยปัญหาย่อมเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้ควรมีการวางแผนที่รอบคอบและควรตรวจวัดเสียงที่เกิดตามสภาพที่เป็นอยู่ก่อนเปิดการแสดงด้วย 

เสียงรบกวนในชุมชน 

      เสียงรบกวนในชุมชนนั้น หมายถึง เสียงที่แผ่แทรกเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเราโดยที่เมื่อรับฟังแล้วอาจจะเป็นการวัดคุณภาพของภาวะแวดล้อมที่บ้านเราก็ได้  การวัดเสียงรบกวนในชุมชนเราใช้เครื่องวัดระดับเสียงที่มีวงจรถ่วงน้ำหนักแบบเอซึ่งเป็นการวัดแบบหลัก  แต่ถ้าต้องการทราบถึงค่าของเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและเพื่อที่จะทำนายปฏิกิริยาของคนที่มีต่อเสียงรบกวนนั้น ๆ จะต้องใช้พารามิเตอร์ของการวัดเสียงอย่างอื่นด้วย เช่น แอมเบียนท์ นอยส์ (ambient noise) ซึ่งหมายความถึงเสียงทั้งหลายที่เกิดในสภาพแวดล้อมต่อเนื่องกันนำมาเฉลี่ย (เชิงพลังงาน) ในช่วงเวลาทั้งหมดแล้วคำนวณออกมาเป็นระดับ (ถ่วงน้ำหนักแบบ A) ที่สมมูลกัน เขียนแทนด้วย LAeq

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow