ความเชื่อของชาวจีนในประเทศไทย

Posted By Plookpedia | 29 มิ.ย. 60
717 Views

  Favorite

ความเชื่อของชาวจีนในประเทศไทย

      ชาวจีนเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองจีนหลายระลอกนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา  นับเป็นกลุ่มคนจำนวนมากที่สุดที่อพยพมาจากประเทศอื่นและยังคงรักษาความเชื่อและประเพณีของตนไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ แม้ว่าส่วนหนึ่งจะปรับตัวหรือถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย  ลักษณะความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนในประเทศไทยผสมผสานความเชื่อของพุทธศาสนา การบูชาบรรพบุรุษ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื้อ และการนับถือเทพเจ้า  ชาวจีนจะนิยมไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรหรือให้ลูกบวชเรียนในพุทธศาสนาโดยไม่ถือว่ามีความขัดแย้งกัน 

 

วัดมังกรกมลาวาส
วัดมังกรกมลาวาส 

 

ฮวงซุ้ยของชาวจีน
ฮวงซุ้ยของชาวจีน


ความเชื่อดั้งเดิมที่ชาวจีนรับมาจากบรรพบุรุษที่สำคัญ คือ

๑. ลัทธิขงจื้อ 

      เป็นคำสอนที่มีความสำคัญซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมไว้อย่างชัดเจน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกหลาน ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องหรือผู้ใหญ่กับผู้เยาว์  ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับครอบครัว นอกนั้นยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้คนในระดับต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ การเน้นความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษ 

๒. ลัทธิเต๋า 

      เป็นคำสอนทางปรัชญาที่ว่าด้วยชีวิตกับธรรมชาติสอนให้บุคคลดำเนินชีวิตโดยไม่ฝืนธรรมชาติ รู้จักตนเองเอาชนะตนเองรู้จักพอ สอนให้รู้จักสันโดษ สอนว่าการปกครองที่ดีนั้นไม่ควรใช้อำนาจมากไม่ควรมีกฎระเบียบมากให้เป็นไปโดยธรรมชาติเหมือนชีวิตในครอบครัวเดียวกัน  ต่อมาเต๋าได้ปรับตัวผสมผสานกับพุทธศาสนานิกายมหายานในจีนทำให้เกิดมีซั่มเมง (ไตรสุทธิ) หรือพระผู้บริสุทธิ์ทั้งสาม คือ เล่าจื๊อ พ่อนโกสี (เทพผู้สร้างโลก) และเง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นต้น 

 

ศาลเจ้าของชาวจีน
ศาลเจ้าของชาวจีน

 

๓. พุทธศาสนามหายาน 

      นอกจากจะชี้ทางเพื่อการพ้นทุกข์เหมือนคำสอนของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทยังมีการผสมผสานกับความเชื่ออื่น ๆ มีพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์จำนวนมากมาย  พระพุทธเจ้าองค์สำคัญที่สุด คือ พระอมิตาภะ และพระโพธิสัตว์องค์สำคัญที่สุด คือ พระอวโลกิเตศวร หรือ กวนอิม หัวใจการปฏิบัติธรรม คือ ต้องมีทั้งปัญญาและกรุณาควบคู่กันไปเน้นการละความเห็นแก่ตัวและทำประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งเป็นที่มาขององค์กรการกุศลต่าง ๆ เช่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว ถนน ศาลา โรงธรรม เป็นต้น 

๔. การนับถือเทพเจ้า 

      เป็นความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมา มีเทพเจ้าประจำสถานที่ ทะเล ภูเขา ป่า แม่น้ำ บ้านเรือน ประจำอาชีพ เทพเจ้าชั้นสูงที่มีคุณธรรมเป็นเลิศ ได้แก่ เทพเจ้ากวนอู เจ้าแม่ทับทิม เป็นต้น เทพเจ้าชั้นสูงสุด ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าที่ถือว่าเป็นเซียนต่าง ๆ เช่น โป๊ยเซียน เป็นต้น จะมีศาลเจ้าขนาดต่าง ๆ สร้างไว้ในชุมชนหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการสักการะ
      ประเพณีสำคัญของชาวจีนที่ยังเหลืออยู่และได้รับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในประเทศไทยมีหลายประเพณีด้วยกัน เช่น ตรุษจีน สารทจีน เช็งเม้ง เทศกาลกินเจ เป็นต้น พิธีกรรมสำคัญในแต่ละช่วงชีวิต ได้แก่ พิธีรับขวัญเด็ก พิธีแต่งงาน พิธีแซยิดครบรอบปีเกิดสำคัญ เช่น ครบห้ารอบหรืออายุ ๖๐ ปี  พิธีกงเต็กหรือพิธีศพให้ผู้ล่วงลับโดยจัดเครื่องในพิธีที่ประกอบด้วย  กระดาษรูปทรงสมบัติในบ้าน เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่ออุทิศให้ผู้ตาย

 

พิธีกินเจที่จังหวัดตรัง
พิธีกินเจที่จังหวัดตรัง

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow