แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

Posted By Plookpedia | 24 เม.ย. 60
248 Views

  Favorite

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

      เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่างเหมะสมกับปริมาณการใช้ข้อมูลข่าวสาร  การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการประยุกต์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอเริ่มแรกจากการรับส่งข้อมูลข่าวสารด้วยตัวหนังสือต่อมาจึงมีการพัฒนาให้ใช้ข้อความและรูปภาพกราฟิก เมื่อระดับความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ดีขึ้น คือ สามารถประมวลผลรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอได้เป็นอย่างดี  ไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจึงเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานกับสื่อประสมได้หลายสื่อเราเรียกสื่อประสมหลายสื่อนี้ว่า มัลติมีเดีย 

      หากพิจารณาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียจะพบว่าคอมพิวเตอร์มีระดับความสามารถของซีพียูที่คำนวณได้รวดเร็วมากขึ้น  มีหน่วยความจำซึ่งเก็บข้อมูลได้มาก รวมถึงหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เช่น ฮาร์ดดิสก์และซีดีรอมที่มีความจุเพิ่มขึ้น การแสดงผลก็ได้ภาพที่ละเอียดและมีจำนวนสีมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงได้รับการพัฒนาเพื่อให้ใช้งานบนระบบเวิลด์ไวด์เว็บที่เก็บข้อมูลข่าวสารในรูปแบบมัลติมีเดีย คือ มีการเก็บภาพเสียงและข้อมูลแบบวิดีโอ ผู้ใช้สามารถเรียกภาพและวิดีโอเหล่านี้มาแสดงผลบนเครื่องของตนเองได้ 

 

อินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียซึ่งมีทั้งกล้องถ่ายวิดีโอและลำโพง


      การประยุกต์แบบมัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ตมีมากมายตั้งแต่การใช้ในระบบสื่อสารระหว่างกัน เช่น การส่งข้อความและเสียงในรูปแบบเมล์เสียง (Voice mail) การโต้ตอบพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตโฟน การประชุมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Net Meeting) การประยุกต์ในเรื่องการกระจายสัญญาณบนเครือข่าย เช่น การตั้งสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ และกำลังพัฒนาเป็นเว็บทีวี กล่าวคือสามารถส่งทีวีไปบนเครือข่ายโดยผู้ชมได้บราวเซอร์เรียกชมได้ 

 

แนวโน้มของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจประกอบด้วย 

การปรับปรุงโครงสร้างไอพีรุ่นใหม่ 

      สืบเนื่องจากหมายเลขไอพีเดิมมี ๔ ฟิลด์ เป็นตัวเลขขนาด ๓๒ บิต การขยายตัวของเครือข่ายต้องใช้หมายเลขไอพีมากจนมีแนวโน้มว่ารหัสตัวเลขไอพีขนาด ๓๒ บิต ไม่เพียงพอต่อการใช้งานจึงมีการพัฒนารูปแบบของหมายเลขไอพีใหม่โดยใช้รหัสตัวเลขขนาด ๑๒๘ บิตซึ่งจะทำให้สามารถรองรับการขยายตัวของเครือข่ายได้อีกมาก 

โครงการอินเทอร์เน็ตทู 

      อินเทอร์เน็ตทู (internct 2) เป็นโครงการร่วมของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาประมาณ ๑๐๐ แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้าร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่เพื่อรองรับกับกระแสความต้องการใช้ข้อมูลข่าวสารในอนาคตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะการสื่อสารที่ต้องการข้อมูลข่าวสารปริมาณมาก เช่น ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บนเครือข่ายระบบความจริงเสมือน (VR-Virtual Reality) ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Tele education) การรักษาพยาบาลทางไกล (Telemedicinc) ฯลฯ 

ทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ 

 

อินเทอร์เน็ต
หน้าจอแสดงเครือข่าย GI Net 

 

      หลายประเทศได้ประกาศให้โครงการทางด่วนข้อมูลสารสนเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทางด่วนข้อมูลสารสนเทศนี้เป็นทางร่วมที่ทำให้ใช้ข้อมูลข่าวสารได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตโดยมีเส้นทางเชื่อมโยงถึงกันและมีการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับปริมาณการขยายตัวของเครือข่าย เช่น ในประเทศไทยมีโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยโดยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้าถึงเครือข่ายนี้และสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกันได้  ทางด่วนข้อมูลสารสนเทศช่วยลดลงช่องว่างระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหากมีหน่วยงานข้อมูลมากขึ้นโครงสร้างรวมของทางด่วนข้อมูลสารสนเทศต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับการใช้งานได้  นอกจากนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติยังมีโครงการพัฒนาเครือข่าย GI Net หรือเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐบาลไทยซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใช้งานร่วมกัน เครือข่ายนี้จัดเป็นการสร้างทางด่วนข้อมูลสารสนเทศทางหนึ่ง 

การทำธุรกิจบนเครือข่าย 

 

อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ สถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในยุคใหม่

 

      การใช้งานอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้บริษัทต่างสนใจสร้างโฮมเพจของตนเองไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การทำธุรกิจบนอินเทอร์เนตเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่การค้าร้านขายของเป็นชอปปิ้งมอลล์จนถึงร้านค้าปลีกโดยมีรายการสินค้าให้เลือกซื้อ แนวโน้มการทำธุรกิจบนเครือข่ายจะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่การนำเอาเอกสารเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนบริการลูกค้าในลักษณะให้คำปรึกษา ตลอดจนการโต้ตอบจดหมายและแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้ามีปัญหาให้แก้ไข  สิ่งที่สำคัญและกำลังได้รับการความสนใจในวงการธุรกิจ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการสร้างระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียก ว่า ดิจิตอลแคช การโอนย้ายเงินระหว่างธนาคารทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น การทำธุรกิจโดยใช้เครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะมีบทบาทที่สำคัญต่อไป

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow