รวมเรื่องราวของ "สิ่งแรก" ในพระพุทธศาสนา

Posted By สาวเมฆสวย | 01 ก.ย. 59
1,655 Views

  Favorite

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา 

โดย อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก


คลิกตามหัวข้อ ต่อไปนี้

1. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
2. อุบาสกคู่ในพระพุทธศาสนา
3. สังคายนาครั้งแรก
4. ผู้ละเมิดทุติยปาราชิกคนแรก
5. ผู้ละเมิดตติยาปาราชิกคนแรก
6. ผู้ละเมิดจตุตถปาราชิกคนแรก
7. พระธรรมทูตชุดแรก
8. พระไตรปิฎกเกิดขึ้นครั้งแรก
9. การเกิดนิกายครั้งแรก
10. วัดแห่งแรกในเมืองสาวัตถี
11. พระราชาผู้นับถือพระพุทธศาสนาองค์แรก 
12. พระสงฆ์ทะเลาะกันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรก
13. ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
1. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
1. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา [วัดเวฬุวันมหาวิหาร] เมื่อพูดถึงวัดในพระพุทธศาสนา หลายท่านอาจนึกไปถึงวัดพระเชตวันเพราะมีพูดถึงบ่อยในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แต่มิใช่วัดแรกดอกนะครับวัดแรกสุดชื่อว่า วัดพระเวฬุวัน เวฬุวัน แปลว่า ป่าไผ่ เป็นที่เสด็จประพาสของพระมห
8K Views
2
2. อุบาสกคู่ในพระพุทธศาสนา
2. อุบาสกคู่ในพระพุทธศาสนา ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีอุบาสกอุบาสิกา 2 คู่ คู่หนึ่งเป็นอุบาสกล้วน ถึงรัตนะ 2 คือ พระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะ[ตปุสสะ กับ ภัลลิกะ] คู่ที่สองเป็นอุบาสกกับอุบาสิกา ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ [บิดามารดาของยสกุมาร] ขอเล่าโดยย่อดั
6K Views
3
3. สังคายนาครั้งแรก
สังคายนา คือ การรวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมวดหมู่ ก่อนหน้าสังคายนาเกิดขึ้นจริงๆพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวา ได้รวบรวมหมวดหมู่แห่งธรรมะตั้งแต่หมวดหนึ่งถึงหมวดสิบ และเกินสิบไว้ก่อนแล้ว ชื่อว่าสังคีติสูตรและทสุตตรสูตร ที่ไม่นับเป็นสังคายนาก็เพราะยัง
2K Views
  • Posted By
  • สาวเมฆสวย
  • 1 Followers
  • Follow