Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
thaiscience
Follow
53
บทความ
70K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 53 บทความ Last | Most View
รางวัลโนเบลสาขาสรีศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี ค.ศ. 2018
รางวัลโนเบลสาขาสรีศาสตร์หรือการแพทย์ ประจําปี ค.ศ. 2018 ให้แก่ศาสตราจารย์ เจมส์ พี. อัลลิสัน และศาสตราจารย์ ทาซูกุ ฮอนโจ จากผลงานการค้นพบวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยการควบคุมตัวยับยั้งของระบบภูมิคุ้มกัน
Blog | 514 Views
เทคโนโลยีการแปรรูปสิ่งปฏิกูลให้เป็นปุ๋ย
สำนักงานต่าง ๆ และมหาวิยาลัยสามารถเปลี่ยนปัสสาวะให้กลายเป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสและปุ๋ยไนโตรเจนที่มีมูลค่าได้ โดยใช้ถังหมักชีวภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยในยุโรป
Blog | 984 Views
พลาสติกชีวภาพจากไคตินในเปลือกหอย
โครงการ n-Chitopack ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้พัฒนานวัตกรรมในการผลิตพลาสติกจากหัวกุ้ง กระดองปู และเปลือกกุ้งมังกร ซึ่งเป็นขยะเหลือทิ้งนับเป็นจำนวนหลายสิบล้านตันต่อปีทั่วโลก โดยเปลือกของสัตว์ในตระกูลครัสเตเชียน (crustaceans)
Blog | 2K Views
ไขความลับของไขมันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
นาย Abdou Rachid Thiam นักวิจัย ณ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติของประเทศฝรั่งเศส ได้รับการสนับสุนนจากสหภาพยุโรปในการพัฒนากลวิธีเพื่อศึกษาการทำงานของร่างกายต่อการเผาผลาญและการกักเก็บไขมัน
Blog | 940 Views
การผลิตอาหารอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
โครงการ RESFOOD ซึ่งได้รับการสนับสุนนจากสหภาพยุโรปได้พัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีและกลวิธีใหม่สำหรับการนำน้ำ สารอาหาร และผลผลิตพลอยได้ (by-products) ในห่วงโซ่อุปทานซึ่งเริ่มตั้งแต่ฟาร์มจนไปถึงโรงงานผลิตและร้านค้ากลับมาใช้ใหม่
Blog | 827 Views
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โครงการ BIO4MAP ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2016 ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ ๆ ที่มีความยั่งยืนออกสู่ตลาด โดยคณะทำงานของโครงการได้กล่าวว่าบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดใหม่นี้จะสามารถช่วยยืดอายุของเส้นพาสต้าสดและชีสได้อย่างมีนัยสำคัญ
Blog | 2K Views
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนชีวภาพจากแสงอาทิตย์
โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้ค้นพบระบบการสังเคราะห์แสงเทียมที่ดีกว่าและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า เพื่อใช้ในการดักจับและกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีและใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป
Blog | 1K Views
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหนทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
นักวิจัยในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้ศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ในการตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่และโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรค
Blog | 855 Views
โครงสร้างรางรถไฟแบบใหม่เพื่อลดการเกิดเสียงดังขณะวิ่ง
โครงการ QUIET-TRACK ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสหภาพยุโรปได้คิดค้นระบบเพื่อลดการเกิดเสียงดังขณะรถไฟวิ่งและระบบตรวจสอบรางรถไฟ
Blog | 2K Views
แอนติบอดีชนิดใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบอาจจะเป็นทางออกในการจัดการไวรัสซิกาและไวรัสเด็งกี่
แอนติบอดีชนิดใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบอาจจะเป็นทางออกในการจัดการไวรัสซิกาและไวรัสเด็งกี่
Blog | 580 Views
การใช้นาโนเทคโนโลยีในการวินิจฉัยการเสื่อมของเซลล์สมอง
ภาวะเซลล์สมองเสื่อมถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในยุโรป โดยพบว่ามีประชากรกว่าหลายล้านคนต้องทนทุกข์กับภาวะเซลล์สมองเสื่อม แม้ว่าการเกิดโรคสมองเสื่อมในผู้ป่วยจะเป็นไปอย่างช้า ๆ แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยถือว่ามหาศาล
Blog | 1K Views
เกษตรกรรมบนอวกาศและในทวีปแอนตาร์กติกา
สมาชิกของโครงการ CEADSE ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้คิดค้นเทคนิคในการนำส่งสารอาหารเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อวกาศและทวีปแอน-ตาร์กติกา ซึ่งเป็นที่ ๆ จะต้องทำให้มวล ปริมาตร การใช้พลังงาน และการปล่อยของเสีย เกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
Blog | 1K Views