รายละเอียดการรับสมัคร

            โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย คือโครงการเพื่อการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชน ครอบครัว สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้งอกงามในสังคมไทย และผู้คนจากทุกความเชื่อ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ผ่านการถ่ายทอดกิจวัตร กิจกรรม และวิถีปฏิบัติอันเรียบง่าย งดงาม อย่างเป็นธรรมชาติของสามเณรน้อย ทั้ง ๑๒ รูป ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและการศึกษาของไทย โดยผู้ชมจะได้ร่วมปฏิบัติ เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเหล่าสามเณรน้อย ตลอดจนร่วมอนุโมทนาบุญในวาระอันเป็นมงคลต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา ๔ สัปดาห์ของโครงการ

            สำหรับในปีที่ ๙ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนชาย ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์และมีความตั้งใจจริงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

๑. เยาวชนชาย อายุ ๗ – ๑๒ ปี ( ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป )
๒. สามารถบรรพชาเป็นสามเณรน้อย ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน (ช่วงระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม )
๓. ภูมิลำเนา ทั่วประเทศ
๔. นับถือศาสนาพุทธ
๕. ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคไต โรคหอบหืดรุนแรง โรคหัวใจ หรือโรคที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ฯลฯ
๖. เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ โดยได้รับการสนับสนุนและยินยอมจากผู้ปกครองและโรงเรียน
๗. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ๓๗ ได้ (หากได้รับการคัดเลือก)

เงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าโครงการ

๑. ผู้สมัครมีความสมัครใจด้วยตนเอง เข้าร่วมบรรพชาได้ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน
๒. มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลอื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี รู้จักปรับตัว อดทน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
๓. มีความรู้เรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเบื้องต้น
๔. ดูแลรับผิดชอบตนเองได้ดี มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๕. เป็นผู้ใฝ่รู้ กระตือรือร้น มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
๖. ไม่มีพฤติกรรมที่รุนแรง ไม่พูดคำหยาบคาย หรือพฤติกรรมก่อให้เกิดปัญหาในการถ่ายทอดสดห้องเรียนธรรมะ
๗. ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดี ให้ความร่วมมือและสามารถรักษากฏกติกาที่โครงการฯได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นผลดีในการพัฒนาเยาวชนตามหลักสูตรของโครงการฯ

      * (ระหว่างการบรรพชาผู้ปกครองสามารถพบสามเณรเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เท่านั้น)

๘. เยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกรอบรองสุดท้ายต้องเข้าค่ายอบรม “ปลูกปัญญาธรรม ๓ วัน ๒ คืน” ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมอบรม โดยเป็นการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจถึงการบรรพชาเป็นสามเณร

หมายเหตุ

* ผู้ได้รับการคัดเลือกรอบรองสุดท้าย (จำนวน ๓๐ - ๔๐ คน ) จะได้รับการติดต่อกลับไม่เกินวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ (ทางโทรศัพท์เท่านั้น) เพื่อเข้าร่วมอบรม “ค่ายปลูกปัญญาธรรม ๓วัน ๒ คืน”
* สิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะผู้จัดทำโครงการเท่านั้น
(โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องจิตวิทยาเด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการศึกษาสู่เยาวชน และสาขาพุทธศาสนาเพื่อเยาวชน ลงความเห็นเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทน สำหรับโครงการฯ ปี ๙)
* ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเรื่องวัน เวลา และสถานที่ ของการจัดโครงการให้เป็นไปตามการ
พิจารณาของผู้จัดโครงการแต่เพียงผู้เดียว โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการรับสมัครแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

๑. เยาวชนผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.truelittlemonk.com/apply ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเยาวชนตามสถานศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบปัญหาเรื่องการสมัคร กรุณาติดต่อ โทร. ๐๒-๘๕๘-๘๓๓๙ (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐น.)