คณะที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

พระพรหมวชิรญาณ
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะภาค ๑๐

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)
เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา คำปลื้ม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

พระราชวิจิตรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

พระไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
ประธานสถาบันวิมุตตยาลัย

คณะที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส

ศาสตราจารย์(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
อดีตวิศวกรองค์การนาซ่า
วิทยากรบรรยายด้านธรรมะและการบริหาร

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สิริกร มณีรินทร์
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คุณนพปฎล เดชอุดม
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

logo_sponsor