ที่มาและวัตถุประสงค์หลัก
สามเณร ปลูกปัญญา ธรรม ทรูวิชั่นส์
ชีวิตช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของเด็กชายวัย ๙-๑๑ ปีทั้ง ๙ คนแตกต่างไปจากทุกครั้ง เมื่อพวกเขาผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรน้อย น้อมใจน้อมกายเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ฝึกฝนตนเองตามแบบบรรพชิต เพื่อสนองคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณ
เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มที่สามเณรน้อยทั้ง ๙ รูปต้องเรียนรู้หลักธรรมและวิธีปฏิบัติทางพุทธศาสนา รวมถึงกิจกรรมทั้งทางธรรมและกิจวัตรประจำวันที่ท้าทายความอดทน ฝึกฝนสติ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความขยันหมั่นเพียร และความกตัญญูกตเวที
ติดตามชีวิตของสามเณรน้อยจากเด็กชายที่มีความสดใส น่ารัก ซุกซน เป็นตัวของตัวเอง จนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ พร้อมเรียนรู้แก่นสาระของพระพุทธศาสนา แง่คิด ปรัชญา และธรรมเทศนาจากพระอาจารย์พี่เลี้ยง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
พบกับรายการ "สามเณรปลูกปัญญาธรรม" รายการธรรมะรูปแบบใหม่สำหรับเยาวชนและครอบครัว ที่ ทรูวิชั่นส์ ช่อง ๖๐ และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง ๑๒๐ เริ่มออกอากาศวันที่ ๒๐ เมษายน ถึง ๒๐ พฤษภาคมนี้ หรือชมรายการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk
เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาและปลูกฝังความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ดำรงงอกงามในจิตใจและเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาแก่พุทธมามกะ และเพื่อเป็นสื่อธรรมะในการถ่ายทอดแก่นธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาประจำชาติ
จึงเป็นที่มาของ รายการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม" การถ่ายทอดเรื่องราวของการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นระยะเวลา ๑ เดือน ของเด็กชายทั้ง ๙ คน อายุระหว่าง ๙-๑๑ ปี โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกล้วนมีความตั้งใจจริงในการบวชเป็นสามเณร และได้รับการคัดเลือกจากพระอาจารย์ที่ดูแลวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตลอดระยะเวลาของการบรรพชา ผู้ชมรายการจะได้ติดตามวัตรปฏิบัติทั้งการธุดงค์ ออกบิณฑบาต สวดมนต์ ฝึกสมาธิ ตลอดจนการขึ้นเทศน์แสดงธรรมของเหล่าสามเณรที่มีความสดใส บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังเป็นวาระอันดีที่จะได้ใกล้ชิดและเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้า รวมถึงการฟังธรรมเทศน์จากพระอาจารย์
รายการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม" ได้รับความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานด้านพระพุทธศาสนาหลายแห่ง อาทิ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เอื้อเฟื้อสถานที่บรรพชาและจำพรรษาภายใต้การดูแลของ ท่านเจ้าคุณพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ท่านเจ้าคุณพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระพรพล ปสันโน พระเลขานุการเจ้าอาวาส นอกจากนี้ ยังได้นมัสการเรียนเชิญพระอาจารย์พิเศษมาร่วมแสดงธรรมเพิ่มเติมในรายการ อาทิ พระพยอม กัลยาโณ พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ร่วมอนุโมทนาและเรียนรู้พร้อมกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง เริ่มวันที่ ๒๐ เมษายน ถึง ๒๐ พฤษภาคม นี้ ผ่าน ทรูวิชั่นส์ช่อง ๖๐ และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง ๑๒๐ พร้อมถ่ายทอดสดกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติธรรมของสามเณร ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๕.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. หรือชมรายการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk
สามเณร ปลูกปัญญา ธรรม