Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:04 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : คุณครูทรงพิมล สมน้อย วันที่ : 27 ก.ย. 2558 เวลา : 10:10 น.

บทเรียนบนระบบเครือข่าย เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย อะโดบีดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส 6

ชื่อเรื่อง             :   รายงานการใช้บทเรียนบนระบบเครือข่าย เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยอะโดบีดรีม วีฟเวอร์ ซีเอส 6
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม

ผู้ศึกษาค้นคว้า    :   นางทรงพิมล  สมน้อย

ตำแหน่ง           :   ครูชำนาญการ

สังกัด               :   โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  7

 

บทสรุป

                    บทเรียนบนเครือข่ายนับเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเองเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนตามความถนัดและความสนใจ สามารถเรียนหรือทบทวนบทเรียนที่ไหนก็ได้ที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้เรียนสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนได้แม้เรียนนอกห้องเรียน และนักเรียนสามารถทราบผลการเรียนรู้ของตนเองทันทีที่ทำแบบทดสอบเสร็จ  รายงานการใช้บทเรียนบนระบบเครือข่ายนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างบทเรียนบนระบบเครือข่าย เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย อะโดบีดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนระบบเครือข่าย  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม  ที่มีต่อบทเรียนบนระบบเครือข่าย เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย อะโดบีดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวนนักเรียน 16 คน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย บทเรียนบนระบบเครือข่าย เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย  อะโดบีดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม จำนวน 11หน่วยการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง .49 และค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ .30 ถึง .84 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .85 และแบบวัดความพึงพอใจในของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนระบบเครือข่าย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด จำนวนข้อ 17 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ร้อยละ

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

                   1..บทเรียนบนระบบเครือข่าย เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย อะโดบีดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม มีทั้งหมด 11  หน่วย  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  84.77/ 85.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80 / 80 

                   2.บทเรียนบนระบบเครือข่าย เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย  อะโดบีดรีมวีฟเวอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม มีดัชนีประสิทธิผล  (E.I.)  มีค่าเท่ากับ  0.751899แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมปีที่  2  มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือมีความก้าวหน้าของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น ร้อยละ  75.19

                   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนบนระบบเครือข่าย เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย อะโดบีดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส 6  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจในบทเรียนบนระบบเครือข่ายที่สร้างขึ้น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านปฏิสัมพันธ์ และด้านส่วนประกอบ มีระดับ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านรูปภาพ และด้านอักษรมีความพึ่งพอใจในระดับมาก นักเรียนส่วนมากมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เนื่องจากบทเรียนบนเว็บด้วย  อะโดบีดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส 6  เรียนได้สะดวก รวดเร็ว มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยสรุป บทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเป็นแนวทางให้ครูนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้