Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:25 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : kwanjai วันที่ : 22 ก.ย. 2558 เวลา : 15:25 น.

รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ของนัก

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                    รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุดนิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว

ชื่อผู้ศึกษา        นางขวัญใจ  มาลัยชน

สาขาวิชา                   ภาษาไทย

ปีการศึกษา       2558

 

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน

แก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

บ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง .47-.73 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .50-1.00 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .99 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.93/84.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ในระดับมากที่สุด