Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:44 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : chamaiporn วันที่ : 19 ก.ย. 2558 เวลา : 10:55 น.

รายงานการพัฒนาเอกสารประการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด มห

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาเอกสารประการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด มหัศจรรย์ว่านหางจระเข้
                   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา         นางสาวพิศประภา  อิมัง

ปีที่ศึกษา       2557

 บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด มหัศจรรย์
ว่านหางจระเข้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างคะแนนสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด มหัศจรรย์ว่านหางจระเข้ และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
ชุด มหัศจรรย์ว่านหางจระเข้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่นาจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 11 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด มหัศจรรย์ว่านหางจระเข้ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด มหัศจรรย์ว่านหางจระเข้ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า

 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด มหัศจรรย์ว่านหางจระเข้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ 83.12/82.73 สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ได้
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด มหัศจรรย์ว่านหางจระเข้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ
  วิเคราะห์ความก้าวหน้าปรากฏว่า มีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 40.91
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน
  การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด มหัศจรรย์ว่านหางจระเข้
  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44