Log in | วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562 | 16:45 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Khun Phai วันที่ : 2 ก.ย. 2558 เวลา : 15:50 น.

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  เรื่องการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2   ที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการคูณ  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าของนักเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  42  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบฝึกทักษะ  เรื่องการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการคูณ  แผนการจัดการเรียนรู้  และแบบประเมินความพึงพอใจ

ผลการวิจัยพบว่า

                1. แบบฝึกทักษะ  เรื่องการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  90.62/88.44  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  (80/80) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียน สูงกว่า  ก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ  0.1

                3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าของนักเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ 0.88 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.88  คิดเป็นร้อยละ  88

                4.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยแบบฝึกทักษะ  เรื่องการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก