Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 7:40 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : tippawan วันที่ : 2 ก.ย. 2558 เวลา : 11:23 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ยากแบบกระบวนการ 6 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การดำเนินการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ยากแบบกระบวนการ 6 ขั้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ยากแบบกระบวนการ 6 ขั้น 3) เพื่อศึกษาความมีระเบียบวินัยต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระหว่างการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ยากแบบกระบวนการ 6 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ยากแบบกระบวนการ 6 ขั้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม  จำนวน 45 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  แบบแผนการทดลองคือ One -Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ยากสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6  เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ยากสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การเขียนคำศัพท์ยากเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  4)แบบประเมินความมีระเบียบวินัยต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนคำศัพท์ยากเป็นแบบประเมินพฤติกรรมที่ต้องการวัด 5 ด้าน  5)แบบสอบถามความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

               ผลการศึกษาพบว่า

               1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ยากแบบกระบวนการ 6 ขั้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.83/83.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80

               2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนคำศัพท์ยากหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ยากแบบกระบวนการ 6 ขั้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               3. ผลการศึกษาความมีระเบียบวินัยต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ระหว่างพัฒนาการเรียนรู้  สรุปได้ว่า  นักเรียนมีระเบียบวินัยต่อการเรียนรู้  ในระดับปานกลาง  โดยมีคะแนนประเมินด้านการทำงานที่มอบหมายมีคะแนนประเมินสูงสุด

               4. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนการเขียนคำศัพท์ยากแบบกระบวนการ 6 ขั้น อยู่ในระดับมาก  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจด้านเนื้อหามีความน่าสนใจเป็นลำดับแรก