Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:02 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : chamaiporn วันที่ : 31 ส.ค. 2558 เวลา : 17:07 น.

รายงานการพัฒนาเอกสารประการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด งา

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาเอกสารประการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด งานเกษตรเพื่อน้อง
                   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา         นางพรทิวา  สุริยะชัยพันธ์

ปีที่ศึกษา       2557

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
ชุด งานเกษตรเพื่อน้อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร)
ชุด งานเกษตรเพื่อน้อง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด งานเกษตรเพื่อน้อง ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยผา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานเกษตร) ชุด งานเกษตรเพื่อน้อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 
7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด งานเกษตรเพื่อน้อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า

 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด งานเกษตรเพื่อน้อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
  ปีที่ 1 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ 82.98/81.96 สามารถนำไปใช้ในการจัด
  กิจกรรมการเรียนการสอนได้
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด งานเกษตรเพื่อน้อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
  ปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
  ก่อนเรียนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าปรากฏว่ามีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 39.22
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ
  การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
  ชุด งานเกษตรเพื่อน้อง อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59