Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 1:18 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : tum วันที่ : 27 ส.ค. 2558 เวลา : 22:32 น.

การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ชื่อวิจัย         การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านท่ามะปราง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย                      นางสาวชฎาพร  เสนเผือก

ปีการศึกษา               2557

 

บทคัดย่อ

 

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ       เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 และเพื่อศึกษาระดับพึงพอใจที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ข้าราชการครู พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปกครองและ          คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่ามะปราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียน ข้าราชการครู พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปกครองและ         คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 189 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั่วไป 2) ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 3) ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และ            4) ด้านการพัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารแบบ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นค่าเฉลี่ย () และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั่วไปมีการพัฒนาสูงกว่าด้านอื่นๆ ส่วนด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีการพัฒนาต่ำกว่าด้านอื่นๆ

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอนพบว่าขั้นตอนการร่วมวางแผนมีความพึงพอใจสูงกว่าขั้นตอนอื่นๆ และขั้นตอนการร่วมประเมินผลมีความ      พึงพอใจต่ำกว่าขั้นตอนอื่นๆ

 

 
ตอบโดย : tum
วันที่ : 27 ส.ค. 2558
เวลา : 22:39 น.
คำตอบที่ 1