Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 4:03 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : songrit_dkd วันที่ : 27 ส.ค. 2558 เวลา : 13:06 น.

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น โดยคุณครูขนิษฐา ล้านใจดี

ชื่อเรื่อง	รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา นางขนิษฐา ล้านใจดี
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(3) เพื่อศึกษาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 81.94/80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น อยู่ในระดับดี
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก