Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 3:48 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : khaofang วันที่ : 24 ส.ค. 2558 เวลา : 19:26 น.

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณโดยใช้ชุดกิจกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง             การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้                                        คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ผู้ศึกษา         สารภี  บัวทอง

ตำแหน่ง        ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

สถานศึกษา     โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด)

ปีที่ศึกษา         2557

 

บทคัดย่อ

 

                        การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย   1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง  การคูณ        ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม  เรื่อง  การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน      โดยใช้ชุดกิจกรรม  เรื่อง  การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม

เรื่อง  การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  28 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เนื่องจากโรงเรียนจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนแบบคละความสามารถเท่าเทียมกันทุกโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) ชุดกิจกรรม  เรื่อง  การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  13 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.80 ค่าความยากรายข้อตั้งแต่ 0.37-0.77  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test

                 ผลการศึกษาพบว่า

        1.  ผลการใช้ชุดกิจกรรม  เรื่อง  การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบย่อยของชุดกิจกรรมเรื่อง  การคูณ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ทั้ง 13 ชุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ109.00 คิดเป็นร้อย  83.85และมีคะแนนจากการทดสอบ  หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  16.39 คิดเป็นร้อยละ  81.96 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม     เรื่อง  การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.85/81.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80)

           2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม เรื่อง  การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ  0. 6231  หมายความว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

มีความก้าวหน้าทางการเรียน คือ มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 62.31

          3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด)  เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม  เรื่อง  การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม    เรื่อง  การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54