Log in | วันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 | 19:58 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : นางรวิสรา ห่มสิงห์ วันที่ : 23 ส.ค. 2558 เวลา : 11:10 น.

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์

                      วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร                   

 ผู้ศึกษา          นางรวิสรา   ห่มสิงห์        

 สถานศึกษา    โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    ตำบลหนองบัว    อำเภอโกสุมพิสัย     จังหวัดมหาสารคาม

                    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่ศึกษา        ปีการศึกษา 2558 

บทคัดย่อ  

                   การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  (1)  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน    เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์   วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   (2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101)  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  และ (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่มีต่อการจัดกิจกรรม          การเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (ว22101)  เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร  จำนวน   1  ห้องเรียน   จำนวน  14   คน   เครื่องมือที่ใช้    ในการศึกษาแบ่งออก เป็น  3  ชนิด  ดังนี้  (1)  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน        (ว22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  8  เล่ม  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101)  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  และ (3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน      (ว22101)  ชั้นมัธยม  ศึกษาปีที่  2  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง   น้อย  และน้อยที่สุด จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย   ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                                                 

ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (ว22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  84.45/85.00   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์   80/80   ที่กำหนดไว้

                   2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  2  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์  เท่ากับ  .7824  แสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 78.24

                   3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (ว22101)  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (   =  4.53)