Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 3:36 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Dee Dee วันที่ : 21 ส.ค. 2558 เวลา : 10:52 น.

ผลการใช้แบบฝึกโครงงาน ที่มีต่อทักษะการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ในวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี ของนัก

ชื่อเรื่อง       ผลการใช้แบบฝึกโครงงาน ที่มีต่อทักษะการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา   นายณัฐภัทร   เกาะแก้ว

ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา  2557

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  เรื่อง  โครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน  3) ศึกษาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้   ตามวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน  4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน  โดยใช้แบบฝึกโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้    

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557  จำนวน 4 ห้องเรียน รวม 137 คน   โรงเรียนเทศบาล 5  (พหลโยธินรามินทรภักดี)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบฝึกโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  แผนการจัดการ  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  แบบประเมินทักษะกระบวนการทำงาน  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน-หลัง (The  One  Group  Pretest – Posttest Design)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณคะแนนเป็นค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent

 

          ผลการศึกษา พบว่า

              1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยสรุปภาพรวม มีประสิทธิภาพ  82.22/81.98  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด คือ 80/80

              2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนด้วยแบบฝึกโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              3. การประเมินทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่               จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกโครงงาน (งานประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้) ภาพรวมอยู่ในระดับดี () = 3.72  S.D.= 0.94

              4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกโครงงาน (งานประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  () = 3.94  S.D.= 2.33