Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 0:06 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Da Pinsuda วันที่ : 20 ส.ค. 2558 เวลา : 14:12 น.

ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา

ชื่อเรื่อง           :     ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา        :     นางสาวสุดารัตน์  พิณพงค์

หน่วยงาน        :     โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

                          จังหวัดอุดรธานี

ปีที่รายงาน       :     2557

 

บทคัดย่อ

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องพืชรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน เทศบาล 2 มุขมนตรี สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องพืชรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา      ปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม    (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ จำนวน 15 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test  (Dependent  Samples)

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พืชรอบตัวเราชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.05/85.67

2. มีดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์เท่ากับ 0.7993 คิดเป็นร้อยละ 79.93

3.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์มีคะแนนทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

               4. มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ในระดับพึงพอใจมาก

           โดยสรุป การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหมาะสม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีความพึงพอใจมากในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ จึงควรสนันสนุนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ นำวิธีการไปใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ของรายวิชาต่อไป