Log in | วันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 | 20:59 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : พอดี ชีวีมีสุข วันที่ : 20 ส.ค. 2558 เวลา : 12:08 น.

รายงานผลการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย

หัวข้อศึกษา        รายงานผลการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย

                               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อผู้ศึกษา                             นางร่มไทร    สำเภาทอง

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ศึกษา              พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

 

                        การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมเสริม

ทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำภาษาไทย ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเขียน

สะกดคำภาษาไทย  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   ปีการศึกษา 2557  จำนวน  10  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  1)  กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การเขียนสะกดคำ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ  สถิติที่ใช้ ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร E1/E2

 

                        สรุปผลการศึกษา        

                        1.  ประสิทธิภาพกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 83.48/86.67 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                        2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย สูงกว่าก่อนเรียน

                       

                        3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่  กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ  มีลำดับขั้นตอนชัดเจน   ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย และการเรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข