Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 4:06 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Dee Dee วันที่ : 19 ส.ค. 2558 เวลา : 11:30 น.

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ทั

ชื่อเรื่อง         :   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ทักษะการนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน      :       นางผุสดี   เทียนมนต์

ปีที่ศึกษา      :      2557

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ทักษะการนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน   การสอน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ทักษะการนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ทักษะการนำเสนอข้อมูล

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธิน         รามินทรภักดี)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 จำนวน 32  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ทักษะการนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ คือ ค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples

                    ผลการศึกษาพบว่า

  1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ทักษะการนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.79/82.29
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง  ทักษะการนำเสนอข้อมูล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ทักษะการนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด