Log in | วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 | 23:10 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ปราณี โสภาพันธุ์ วันที่ : 18 ส.ค. 2558 เวลา : 19:12 น.

เผยแพร่ผลงานวิจัย

ชื่อเรื่อง               ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรเข้าศึกษา

                          โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ชื่อผู้วิจัย              นางปราณี โสภาพันธุ์

 ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ   2558

บทคัดย่อ

                            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 2) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ศึกษาข้อมูล   เชิงปริมาณจากผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 280 ชุด และศึกษาเชิงคุณภาพ    โดยใช้การประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 4 กลุ่ม

                            ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระดับความคิดเห็น   ของผู้ปกครองอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยแต่ละด้านดังนี้ 1) ด้านผู้บริหารและครูผู้สอน ค่าเฉลี่ย 3.96 2) ด้านหลักสูตร กิจกรรม การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล ค่าเฉลี่ย 3.94 3) ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.54 และ4) ด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.51 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียน   ที่ส่งบุตรเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิเคราะห์หาค่า t/F พบปัจจัยที่มีความแตกต่างกัน 2 ปัจจัย คือ 1) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ค่า F = 3.517 ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 โดยผู้ปกครองที่มีความเห็นแตกต่างกัน คือผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับปวส/ปริญญาตรี และ2) จำนวนบุตรของผู้ปกครอง ค่า F = 5.064 ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 โดยผู้ปกครองที่มีความเห็นแตกต่างกัน คือ ผู้ปกครองที่มีบุตร 1 คน กับผู้ปกครองที่มีบุตร 3 คน ผลการศึกษา  เชิงคุณภาพพบข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาครอบคลุมทั้งด้าน กระบวนการจัดการศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านอาคารสถานที่และด้านการให้บริการ