Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 4:26 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ปราณี โสภาพันธุ์ วันที่ : 18 ส.ค. 2558 เวลา : 18:58 น.

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นเลิศของ      

                                 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ชื่อผู้วิจัย                    นางปราณี โสภาพันธุ์

ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ          2558

 

บทคัดย่อ

 

                      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 3) ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ    ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 4) หาประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และ5) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ศึกษาข้อมูลโดยประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA)         มีขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา  2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คือการสร้างรูปแบบ และ ขั้นตอนที่ 2 คือการพัฒนารูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง 2) แบบประเมินการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 3) แบบสอบถามวัดคุณภาพการศึกษา 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการวิจัย พบว่า

                          1.  ผลการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบ ได้ขอบข่ายการบริหารวิชาการ 10 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 10) การส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยมีขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาและการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน (Do) 3) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล (Check) และ 4) การมีส่วนร่วมในการนำผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)

                           2.  ผลการสร้างรูปแบบและผลการประเมินรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ “มาก” ทุกประเด็น

                           3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า มีค่าแตกต่างกันและมีค่าเฉลี่ยหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ โดยหลังการใช้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้ทุกด้าน

                          4.  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่         ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการเตรียมการและวางแผนการบริหารวิชาการของโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.33)