Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 3:58 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : suntonmue วันที่ : 18 ส.ค. 2558 เวลา : 11:33 น.

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง สำนัก

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557โรงเรียนบ้านสันปอธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ”และ       เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557โรงเรียนบ้านสันปอธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2557 จำนวน 11 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” จำนวน 151แผน 151ชั่วโมง แบบทดสอบ               วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้     โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” จำนวน 11ฉบับ เครื่องมือทั้งหมดได้ผ่าน             การตรวจพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากประชากร ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

 

                   ผลการศึกษาพบว่า

  1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม 85.78/85.45 แสดงว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาข้อที่ 1
  2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 37.88 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.45 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาข้อที่ 2
  3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ         จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวม   อยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.85, s = 0.35) เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาข้อที่ 3