Log in | วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562 | 12:21 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ABooke วันที่ : 22 ก.ค. 2558 เวลา : 22:02 น.

อนุมัติแล้ว ยกเว้นวีซ่าไทย-พม่า เข้าพำนักได้ไม่เกิน 14 วัน

อนุมัติแล้ว ยกเว้นวีซ่าไทย-พม่า เข้าพำนักได้ไม่เกิน 14 วัน

อีกข่าวที่น่ายินดีสำหรับการท่องเที่ยว เพราะเราสามารถเดินทางไปเยือนพม่าได้แบบสบายๆ มากขึ้น เมื่อครม.มีมติอนุมัติการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือฯของแต่ละฝ่าย เดินทางเข้าประเทศและพำนักได้เป็นเวลาไม่เกิน 14 วันครับ

 

โดยยกเว้นการขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า และอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออก ผ่านท่าอากาศยานของไทยจำนวน 23 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต น่าน พิษณุโลก แม่สอด แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ ตรัง นราธิวาส ระนอง สุราษฎร์ธานี หัวหิน สมุย สุโขทัย และอู่ตะเภา ตามเกณฑ์ช่องทางอากาศของด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

อนุมัติแล้ว ยกเว้นวีซ่าไทย-พม่า เข้าพำนักได้ไม่เกิน 14 วัน

ทั้งนี้หากมีการปฏิเสธการเข้าเมือง การลดระยะเวลา และการบอกเลิก การอนุญาตพำนัก สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และหากการระงับใช้ความตกลงฯ เป็นการชั่วคราวสามารถทำได้ เพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงและด้านสาธารณสุข โดยต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการ ทูตอย่างน้อย 15 วัน และไม่มีกำหนดอายุความตกลงฯ โดยจะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกความตกลงฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการยกเลิกจะมีผลหลังจากที่ได้มีหนังสือแจ้งผ่านช่องทางการทูตแล้วเป็น เวลา 60 วัน

       

นอกจากนั้น ครม.ยังมีมติให้ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในความตกลงนี้ ทั้งนี้ คาดว่าการลงนามความตกลงดังกล่าวจะมีขึ้นในช่วงระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมพิธีเปิดซีเกมส์ ที่ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค.นี้

 

ที่มา : Manager