Log in | วันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 | 22:17 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา วันที่ : 22 ม.ค. 2558 เวลา : 11:34 น.

รวมขั้นตอนวิธีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยสำหรับคุณครู

รวมขั้นตอนวิธีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยสำหรับคุณครู

คุณครูทุกท่านที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สามารถอัพโหลดเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาได้ด้วยวิธีการดังนี้

1. ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา โดยคลิกที่ "เข้าสู่ระบบ"

 2. จากนั้นให้ใส่ชื่อสมาชิก (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้สมัครสมาชิกไว้
3. คลิกที่ชื่อโปรไฟล์ของเราแล้วเลือก "Upload" 4. จากนั้นเลือกหมวด "มุมคุณครู" 5. จากนั้นเลือกหมวด "ผลงานวิชาการและงานวิจัย" 6. กรอกรายละเอียด บทคัดย่อ รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้่วนสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ สามารถคลิกเลือก Preview ก่อนได้เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความสวยงามก่อนโพส เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Save เพื่ออัพโหลดผลงานได้เลย จากนั้นรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ ผลงานก็จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา

 

7. เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้ว ผลงานของท่านจะไปปรากฎที่หน้าเว็บไซต์ที่หน้า มุมคุณครู >> หมวดผลงานวิชาการและงานวิจัย หรือ คลิกที่นี่ 
http://www.trueplookpanya.com/true/teacher_portfolio_list.php 

 
ตอบโดย : Incognito
วันที่ : 6 พ.ค. 2559
เวลา : 11:35 น.
คำตอบที่ 1

ดีเลยนะคะ

 

golden slot

 
ตอบโดย : Incognito
วันที่ : 6 พ.ค. 2559
เวลา : 11:39 น.
คำตอบที่ 2

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

golden slot

 

 
ตอบโดย :
วันที่ : 10 ก.ย. 2561
เวลา : 19:17 น.
คำตอบที่ 3

หัวข้อการศึกษา           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา                    ปิยวรรณ  สวามิภักดิ์

ตำแหน่ง                   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ปีการศึกษา                2560

 

บทคัดย่อ

 

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน  บ้านน้ำทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวน  9 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Samples) ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Samples) การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental design)  ผู้ศึกษาดำเนินการทดลองตามรูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดซ้ำสองครั้ง (One group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้                        เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 10 เล่ม   2) แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 20  ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ                        และค่าดัชนีประสิทธิผล

              ผลการศึกษาพบว่า

              1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.78/82.59   

              2.นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า                     ก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน

              3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเท่ากับ 0.67  หรือคิดเป็นร้อยละ 67.00  

              4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพชรบุรี  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

             

 
ตอบโดย : lindarose11
วันที่ : 26 พ.ย. 2561
เวลา : 14:21 น.
คำตอบที่ 4

 The article you have shared here very awesome. I really like and appreciated your work. I read deeply your article, the points you have mentioned in this article are useful

instagram

http://videoyt.net/

 
ตอบโดย : lindarose11
วันที่ : 26 พ.ย. 2561
เวลา : 14:22 น.
คำตอบที่ 5

 The article you have shared here very awesome. I really like and appreciated your work. I read deeply your article, the points you have mentioned in this article are useful

instagram

http://videoyt.net/

 
ตอบโดย : lindarose11
วันที่ : 26 พ.ย. 2561
เวลา : 14:22 น.
คำตอบที่ 6

 The article you have shared here very awesome. I really like and appreciated your work. I read deeply your article, the points you have mentioned in this article are useful

instagram

http://videoyt.net/

 
ตอบโดย : ethan
วันที่ : 5 ก.ย. 2562
เวลา : 11:47 น.
คำตอบที่ 7

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆครับ มีประโยชน์มากๆ 
เกมส์สล็อต