Log in | วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561 | 20:24 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 23 เม.ย. 2561 เวลา : 20:24 น.

 
ตอบโดย : ON_LEE
วันที่ : 3 ก.ย. 2553
เวลา : 14:52 น.
คำตอบที่ 1

ถามเรื่องการแพร่ของสารรึป่าวค่ะ...ถ้าใช่มีความหมายตามนี้ค่ะ
     การแพร่ของสาร (Diffusion) หมายถึง การเคลื่อนที่หรือการกระจายของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของ สารมาก (มีจำนวนโมเลกุลของสารมาก) ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อย (มีจำนวนโมเลกุลของสารน้อย) โดยอาจผ่านเยื่อเลือกผ่าน หรือไม่ผ่านเยื่อเลือกผ่านก็ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : กระบวนการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์