Log in | วันอังคารที่ 4 ส.ค. 2558 | 2:09 น.
 
 
   
โพสโดย : ศุภาพิชญ์ จันทร์แก้ว วันที่ : 1 ก.พ. 2557 เวลา : 11:57 น.

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD
ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แก้ว
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ : จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง นายชัยณรงค์ ปัดสา นายสุนันท์ ตราเงิน
นายประเสริฐ ครุฑใจกล้า นายนันทชัย เปรมใจ

ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยถึงร้อยละ 80 และจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในรูปแบบการสอน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มี 4 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD จำนวน 16 แผน 2) แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย
ค่า IOC เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ t – test จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผลการศึกษาพบว่า

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.64/87.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
เทคนิค STAD ได้คะแนนร้อยละ 87.31 โดยนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ของคะแนนเต็ม
จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.42 )