Log in | วันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 | 23:09 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 เวลา : 22:24 น.

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 

 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- ความรู้เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
- การวางแผนและบริหารโครงการ 
- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ 
 
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ 
 
http://www.ขายข้อสอบ. 
ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) 
e-mail : nidnoi31.31052524@gmail.com
 
 
ตอบโดย : ethan
วันที่ : 19 ส.ค. 2562
เวลา : 11:33 น.
คำตอบที่ 1

ขอบคุณมากๆ ครับ กำลังหาอยู่เลย

เล่นเกมยิงปลา ยังไงให้ได้เงินที่รวยเหมือนมหาเศรษฐี คลิก เกมยิงปลาออนไลน์