Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 3:42 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 เวลา : 14:56 น.

คู่มือสอบ (แนวข้อสอบ+เฉลย) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ


รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
– ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– พระราชบัญญัติระเบียบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้ด้านการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การแนะแนว การวัดผล การติดตามและประมวลผลทางการศึกษา
– ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
– ความรู้ด้านการจัดประชุมอบรมสัมมนา และเผยแพร่การศึกษา
– แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

 

รูปแบบการสั่งชื้อ   ฟรีค่าจัดส่ง

     01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

     02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

     03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 

 

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่  http://www.book395.com

โทร :085-5655395

e-mail : anukulbutprom@gmail.com