Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2563 | 17:55 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 เวลา : 10:32 น.

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
- แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ 
 
ตอบโดย : plammers
วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
เวลา : 0:11 น.
คำตอบที่ 1

สมัคร UFABET 

เป็นแนวทางที่ดีมากเลยครับ

 
ตอบโดย : plammers
วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
เวลา : 0:12 น.
คำตอบที่ 2
 
ตอบโดย : slotslotonline
วันที่ : 21 ส.ค. 2562
เวลา : 23:56 น.
คำตอบที่ 3

เป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะเล่นสล็อต xo แบบฟรีๆ

ที่นี่เท่านั้น https://www.slot1234.com/slotxo