Log in | วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563 | 6:22 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 เวลา : 10:30 น.

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- พระราชบัญญัติระเบียบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ความรู้ด้านการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การแนะแนว การวัดผล การติดตามและประมวลผลทางการศึกษา 
- ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- ความรู้ด้านการจัดประชุมอบรมสัมมนา และเผยแพร่การศึกษา 
- แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ 
 
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ 
http://www.ขายข้อสอบ. 
http://sheetbook31.lnwshop.com 
com โทร :0973065060 
ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) 
e-mail : nidnoi31.31052524@gmail.com
 
ตอบโดย : slotslotonline
วันที่ : 13 มิ.ย. 2562
เวลา : 20:59 น.
คำตอบที่ 1

ขอบคุณครับ จะดีใจมากถ้าแจกฟรี 5555

 

สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต2019

https://www.slot1234.com/reward

 
ตอบโดย :
วันที่ : 23 ม.ค. 2563
เวลา : 10:10 น.
คำตอบที่ 2

เป็นบทความที่มีประโยชน์มากๆคะ >> slotxo

 
ตอบโดย :
วันที่ : 23 ม.ค. 2563
เวลา : 10:10 น.
คำตอบที่ 3

เป็นบทความที่มีประโยชน์มากๆคะ >> slotxo