Log in | วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2561 | 13:35 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 เวลา : 21:14 น.

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 
 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสำนักงานสภาความมั่นของแห่งชาติ 
⁃ พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
⁃ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
⁃ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
⁃ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
⁃ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 
⁃ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 
⁃ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
⁃ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารโครงการและงบประมาณ 
⁃ สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
⁃ แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
– ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
– การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 
– แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก 
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ