Log in | วันพุธที่ 26 มิ.ย. 2562 | 15:18 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 เวลา : 21:13 น.

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสำนักงานสภาความมั่นของแห่งชาติ 
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
– การจัดทำแผนงานโครงการ 
– การบริหารจัดการองค์กร 
– สรุปพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ และการวิเคราะห์โครงการ 
– การติดตามประเมินผล 
– ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก 
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ