Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:42 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Nadoo วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 เวลา : 17:11 น.

"ใครอยากรู้ว่า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุร เขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
- วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
 

 
ตอบโดย : อาจารย์ตั้ม
วันที่ : 8 ก.ค. 2561
เวลา : 16:00 น.
คำตอบที่ 1

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 — ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ 
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง 
- แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ 
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 
ตอบโดย : kaokub99
วันที่ : 2 ก.ค. 2562
เวลา : 15:21 น.
คำตอบที่ 2

ขอบคุณครับ 

เกมยิงปลาออนไลน์

 
ตอบโดย : kaokub99
วันที่ : 2 ก.ค. 2562
เวลา : 15:21 น.
คำตอบที่ 3

ขอบคุณครับ

 
ตอบโดย : kaokub99
วันที่ : 2 ก.ค. 2562
เวลา : 15:22 น.
คำตอบที่ 4

ขอบคุณครับ