Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 0:08 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Nadoo วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 เวลา : 17:03 น.

"ใครอยากรู้ว่า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

 
ตอบโดย : johnson83
วันที่ : 9 ส.ค. 2561
เวลา : 17:20 น.
คำตอบที่ 1

หากคุณคือคนที่ต้องการสร้างรายได้โดยที่ยังไม่กระทบงานหลักของคุณ แนะนำให้คุณเข้าที่ลิ้งเพื่อสมัครและดาวน์โหลดเกมดีๆ ได้แล้วที่นี่

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด918kiss