Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2563 | 16:54 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 24 มิ.ย. 2561 เวลา : 14:02 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้นม.2

ชื่อเรื่อง

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา

นางดวงกมล ยงกิจจานุกิจ

ตำแหน่ง  ครู

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ปีการศึกษา

2560

 

 

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกับที่เรียนตามปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มใช้แบบฝึกทักษะและกลุ่มเรียนตามปกติ และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 กลุ่มเรียน จำนวน 105 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 19 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบแบบที

 

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ83.12/82.66 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.75 หรือร้อยละ 75 และมีดัชนีความก้าวหน้า 0.385 หรือร้อยละ 38.50

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มใช้แบบฝึกทักษะและกลุ่มเรียนตามปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มใช้แบบฝึกทักษะและกลุ่มเรียนตามปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

 
ตอบโดย : slotslotonline
วันที่ : 14 มิ.ย. 2562
เวลา : 18:35 น.
คำตอบที่ 1

ขอบคุณครับ เป็นการประยุกต์ที่น่าสนใจมากครับ

ลุ้นไปกับเกมสล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต 2019 ง่ายๆ

สนุกได้ที่นี่ที่ https://www.slot1234.com/reward  

 
ตอบโดย :
วันที่ : 23 ต.ค. 2562
เวลา : 15:07 น.
คำตอบที่ 2

รวบรวมแนวข้อสอบคลิกเลย : slotxo