Log in | วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563 | 6:36 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 23 มิ.ย. 2561 เวลา : 15:17 น.

คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อัพเดทใหม่ 2561

– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
– ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง และ การบริหารราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สภาพการณ์ปัจจุบันทางการเมือง
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559)
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

รูปแบบการสั่งชื้อ   ฟรีค่าจัดส่ง

     01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

     02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 695 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

     03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 715 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [695+20=715] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 

 

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.book395.com

โทร :085-5655395

e-mail : anukulbutprom@gmail.com

 

 
ตอบโดย : slotslotonline
วันที่ : 2 ส.ค. 2562
เวลา : 22:39 น.
คำตอบที่ 1

ไม่ต้องเติมเงินก็รวยได้ กับเกมสล็อต xo เกมดีๆเล่นแล้วได้เงินจริง

เล่นเลยที่นี่ https://www.slot1234.com/slotxo

 
ตอบโดย : slotslotonline
วันที่ : 21 ส.ค. 2562
เวลา : 23:57 น.
คำตอบที่ 2

ต้องเกมสล็อต xo เกมนี้เท่านั้น

https://www.slotxd.com/

 
ตอบโดย : balljoker
วันที่ : 29 ต.ค. 2562
เวลา : 23:25 น.
คำตอบที่ 3

น่าสนใจดีนะ slot joker123

 
 
ตอบโดย : gclub
วันที่ : 31 ต.ค. 2562
เวลา : 14:10 น.
คำตอบที่ 4

ติดตามกันต่อไป slotgclub65

 
ตอบโดย :
วันที่ : 2 ก.ย. 2563
เวลา : 14:49 น.
คำตอบที่ 5
 
ตอบโดย :
วันที่ : 1 พ.ย. 2563
เวลา : 13:41 น.
คำตอบที่ 6
 
ตอบโดย :
วันที่ : 1 พ.ย. 2563
เวลา : 13:42 น.
คำตอบที่ 7