Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 5:26 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : sittichai วันที่ : 23 มิ.ย. 2561 เวลา : 14:21 น.

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 กลุ่มสา

ชื่อวิจัย         การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย          สิทธิชัย ประคองใจ

ปีที่วิจัย        2560  

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายหลังจากการเรียนโดยใช้การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนนารายณ์คำผง อำเภอโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560  จำนวน 37 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 จำนวน 18 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ รวม 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test (Dependent Samples)

           ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.62/85.21

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85, S.D. =0.12)

 
ตอบโดย :
วันที่ : 13 ก.ย. 2562
เวลา : 11:52 น.
คำตอบที่ 1

เป็นวิธีที่ดีมากเลยค่ะ

sa game

 
ตอบโดย : shafiq rehman
วันที่ : 5 ต.ค. 2562
เวลา : 17:53 น.
คำตอบที่ 2

I am constantly browsing online for tips that can aid me. Thanks!


 
ตอบโดย : shafiq rehman
วันที่ : 5 ต.ค. 2562
เวลา : 17:54 น.
คำตอบที่ 3

I am constantly browsing online for tips that can aid me. Thanks!