Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 9:47 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Nadoo วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 เวลา : 17:08 น.

"ใครอยากรู้ว่า นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"


- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องนโยบายของรัฐบาล
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่
- หลักวิชาการที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา
- แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์