Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 14:24 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : isanvip วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 เวลา : 22:22 น.

PDF|BOOK แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด มิถุนายน 2561 ตรงตามประกาศสอบ มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ พร้อมจัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง สอบถาม/สั่งซื้อ Line ID:@sheetstore หรือช่องทางอื่นๆ ทางเว็บไซต์
ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ พร้อมไฟล์เสียง
แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

 

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ

Line ID : @sheetstore

 

สั่งซื้อแนวข้อสอบทางเว็บไซต์ >> แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

 

รูปแบบการสั่งซื้อ

>> ไฟล์ PDF เล่มละ 395 บาท (ส่งทางอีเมล์)
>> หนังสือ (โอนเงิน) ส่งฟรี KERRY EXPRESS เล่มละ 585 บาท
>> หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) มีค่าธรรมเนียม 20 บาท รวมเป็น 605 บาท

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก)
 • สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานโครงข่ายสามเหลี่ยม
 • ความรู้เกี่ยวกับการวัดมุมและการปรับแก้มุม
 • ความรู้เกี่ยวกับการวัดระยะและปรับแก้ระยะสั้น หรือ เกณฑ์ของงานวงรอบ
 • ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่รายละเอียด
 • ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมุลสำรวจ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐาน และการรังวัดทำแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม
 • ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และระบบภูมิสารสนเทศ
 • รวมแนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

การสมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

สมัครทางเว็บไซต์ : https://alro.thaijobjob.com วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
 • เป็นผู้สอบผ่าน กพ การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพชั้นสูง ปวส. หรือ สูงกว่า

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับซึ่งไม่จำเป็นตค้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 1. สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  • ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนโดยมีเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ดังนี้
   • ความรู้ด้านสำรวจรังวัดทำแผนที่
   • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • ทดสอบปฏิบัติ โดยทดสอบการตั้งกล้อง การวัดมุม และวัดระยะด้วยกล้อง
 2. สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งืคะแนนเต็ม 100 คะแน

ส.ป.ก. จะทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมผภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกบตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และแวดล้อม ความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

 
ตอบโดย : isanvip
วันที่ : 17 ก.ค. 2561
เวลา : 1:10 น.
คำตอบที่ 1

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ

Line ID : @sheetstore