Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 15:38 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : สิรดา สารสมลักษณ์ วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 เวลา : 21:59 น.

เผยแพร่ผลงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชื่อเรื่อง              :   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

                               ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ชื่อผู้ศึกษา          :   นางสิรดา  สารสมลักษณ์

ปีที่ศึกษา            :   2560

บทคัดย่อ

                  การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง      การเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4       ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 34 จำนวน  48 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  4  ชุด ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะจำนวน  13  แบบฝึก  และกิจกรรมเสริมทักษะ 5 กิจกรรม 2) คู่มือครูประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  20  แผน       3) แบบทดสอบจำนวน  5 ฉบับ  ประกอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียนในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 1 – 4 จำนวน  4  ฉบับ  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  จำนวน  1 ฉบับ                         4) แบบสอบถามความความพึงพอใจ  ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      

              การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น และการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1 / E2

 

 

ผลการศึกษาพบว่า

1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4                    ปีการศึกษา 2560  มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุดที่ 1 - 4 (E1/E2) มีค่าเท่ากับ  90.11/81.46, 88.52/80.83, 88.02/80.63 และ 81.78/80.21  ตามลำดับ

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับพึ่งพอใจมาก

 
ตอบโดย : alanabui
วันที่ : 23 ม.ค. 2562
เวลา : 15:29 น.
คำตอบที่ 1
I used to visit this website because of this web page content genuine information mutilate a doll 2
 
ตอบโดย : Erickson ferry
วันที่ : 2 พ.ค. 2562
เวลา : 17:22 น.
คำตอบที่ 2

Thank you

 
ตอบโดย : mena456
วันที่ : 27 ส.ค. 2562
เวลา : 11:06 น.
คำตอบที่ 3
 
ตอบโดย :
วันที่ : 17 ต.ค. 2562
เวลา : 15:12 น.
คำตอบที่ 4

Although, the desire and willingness to overcome difficulties to achieve the highest results

2 player games

 
ตอบโดย :
วันที่ : 17 ต.ค. 2562
เวลา : 15:13 น.
คำตอบที่ 5

nice infor ever with 2 player games

 
ตอบโดย :
วันที่ : 17 ต.ค. 2562
เวลา : 15:14 น.
คำตอบที่ 6

nice infor ever