Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 9:48 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Nadoo วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 เวลา : 16:58 น.

"ใครอยากรู้ว่า พนักงานโยธา กรมทางหลวงชนบท เขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2542
- ข้อบังคับกรมทางหลวง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสำรวจ
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านออกแบบ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)