Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 23:59 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : pondpondd วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 เวลา : 15:44 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน        นางสาวอันธิกา  ทองมา

                      ครู โรงเรียนบ้านห้วยสูน 

ปีการศึกษา      2559

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

               รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงานจัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย  1.)  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์               เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   2.)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ                หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษา                    ปีที่ 5   3.)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนห้วยสูน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  2  จํานวน  10  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่                        แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตัวอย่าง                  ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test  Dependent  Samples) 

               ผลการศึกษาพบว่า

               1.  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 79.42/78.67  สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้

               2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5               หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

               3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
ตอบโดย : slotslotonline
วันที่ : 19 ก.ย. 2562
เวลา : 21:59 น.
คำตอบที่ 1

slotxo เกมสล็อตออนไลน์ใหม่ล่าสุด

เล่นสล็อต xo ฟรีเครดิตได้เร็วกว่าใครเล่น https://www.slotxd.com/slotxo