Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 14:36 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : khamp วันที่ : 20 มิ.ย. 2561 เวลา : 16:11 น.

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Mo

เรื่อง                     :    รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ของ

                      แฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model for Psychomotor Domain)

                      เรื่องโปรแกรม SketchUp วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  รหัส ง30241

                          สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน                :    ส.ต.ต.กัมปนาท  เกษแก้ว  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

ปีที่รายงาน            :    พ.ศ. 2560

 

บทคัดย่อ

 

            การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model for Psychomotor Domain) เรื่องโปรแกรม SketchUp วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป รหัส ง30241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model for Psychomotor Domain) เรื่องโปรแกรม SketchUp วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป รหัส ง30241 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้

ของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model for Psychomotor Domain) เรื่องโปรแกรม SketchUp วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป รหัส ง30241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 280  คน  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 40 คน  ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการในงานวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านปัจจัยนำเข้า  จำนวน  7 ข้อ ด้านกระบวนการ จำนวน 13 ข้อ ด้านผลผลิตจำนวน 3 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธี E1/E2  และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบ t-test (Dependent Samples)

           

            จากการศึกษาพบว่า

              1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional

Model for Psychomotor Domain) เรื่องโปรแกรม SketchUp วิชาการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป รหัส ง30241 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.08/85.42 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

            2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05

            3. นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X=4.80)

 
ตอบโดย :
วันที่ : 17 ก.ย. 2562
เวลา : 16:48 น.
คำตอบที่ 1

เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะ   

ufa

 
ตอบโดย :
วันที่ : 20 ก.ย. 2562
เวลา : 16:36 น.
คำตอบที่ 2

รายละเอียดชัดเจนมากคะ ขอบคุณคะ

>> slotxo