Log in | วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 | 1:13 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Nadoo วันที่ : 20 มิ.ย. 2561 เวลา : 16:04 น.

"ใครอยากรู้ว่า เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร เขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"

- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้พื้นฐานด้านพืช ปัจจัยการผลิต การป้องกันและกำจัดสัตรูพืช
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๓๔และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๔๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๔๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๑
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)