Log in | วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2562 | 1:01 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 เวลา : 15:56 น.

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional

เรื่อง                     :    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้

                                ของแฮร์โรว์  (Harrow’s  Instructional  Model  for  Psychomotor

                                Domain)  รายวิชาเพิ่มเติม  ง30241  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

                                ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                                และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ผู้รายงาน                :    ส.ต.ต.กัมปนาท  เกษแก้ว   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ 

 

บทคัดย่อ

 

            การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้              ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model for Psychomotor Domain) รายวิชาเพิ่มเติม ง30241 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model for Psychomotor Domain) รายวิชาเพิ่มเติม ง30241 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของแฮร์โรว์  (Harrow’s Instructional Model for Psychomotor Domain) รายวิชาเพิ่มเติม  ง30241  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 280  คน  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน  40  คน  ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

           

 

            จากการศึกษาพบว่า

            1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของแฮร์โรว์  (Harrow’s Instructional  Model  for  Psychomotor  Domain)  รายวิชาเพิ่มเติม  ง30241 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.08/85.42  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

            2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ                ที่ระดับ  .05

            3. นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X=4.80)